< ย้อนกลับ

KR83 : 7.4 ก (4)จริยธรรม (Ethics)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 จำนวนครั้งของการประพฤติผิด ละเมิดจริยธรรม (ตามข้อบังคับมช.2554)
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 3 จริยธรรมต่อหน่วยงาน
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 4 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 5 จริยธรรมต่อผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 6 สัดส่วนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจริยธรรม
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 7 สัดส่วนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม patient right
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 8 ข้อร้องเรียนด้านสิทธิผู้ป่วย
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 9 อุบัติการณ์ malpractice