< ย้อนกลับ

KR84 : 7.4 ก (5)สังคม (Society)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1 อัตราความพึงพอใจของชุมชนต่อองค์กร
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 2 ผลการตรวจสอบน้ำทิ้ง
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 3 การกำจัดขยะติดเชื้อ
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 4 จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น จากการจัดกิจกรรม CSR กลุ่มเป้าหมาย In Process
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 5 จำนวนการจัดกิจกรรม CSR  ให้กับชุมชน After Process 
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 6 การลดการใช้พลังงาน
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 7 Waste per IDP day or per patient 
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 8 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโครงการ CSR เช่นผ่าตัดฟรี ฯลฯ
[7.4]  ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 9 Health promotion ในชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย