< ย้อนกลับ

KR85 : 7.5 ก (1)ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 อัตรากำไรสุทธิ (%)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 2 Return on Asset: ROA (%)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 3 Debt Ratio (เท่า)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 4 Cash Ratio (เท่า)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 5 ค่าใช้จ่ายจริงเทียบงบประมาณ 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 6 Current Ratio 
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 7 รายได้รวมจากการดำเนินการ (ล้านบาท)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 8 กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 9 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 10 อัตราส่วนค่าใข้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ (%)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 11 ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ (ล้านบาท)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 12 อัตราส่วนค่าใข้จ่ายบุคลากรต่อรายได้ (%)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 13 RW