< ย้อนกลับ

KR86 : 7.5 ก (2)ผลการดำเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 1 ร้อยละของผู้รับบริการรายใหม่ (%)
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 2 อัตราการเติบโตของลูกค้าในอนาคตเข้าเยี่ยมชม Social Media
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 3 Market Share
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 4 จำนวนผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก รวม
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 5 รายได้้ผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก ข้าราชการ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 6 รายได้้ผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการทั่วไป
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 7 รายได้้ผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก รัฐวิสาหกิจ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 8 รายได้้ผู้รับบริการคลินิกบริการผู้ป่วยนอก บริษัทประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 9 จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน รวม
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 10 จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน ข้าราชการ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 11 จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน ผู้รับบริการทั่วไป
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 12 จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน รัฐวิสาหกิจ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 13 จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน บริษัทประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 14 รายได้ผู้รับบริการผู้ป่วยใน รวม
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 15 รายได้ผู้รับบริการผู้ป่วยใน ข้าราชการ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 16 รายได้ผู้รับบริการผู้ป่วยใน ผู้รับบริการทั่วไป
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 17 รายได้ผู้รับบริการผู้ป่วยใน รัฐวิสาหกิจ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 18 รายได้ผู้รับบริการผู้ป่วยใน บริษัทประกันชีวิตและบริษัทคู่สัญญา
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 19 จำนวนผู้รับบริการหอผู้ป่วยวิกฤต
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 20 รายได้หอผู้ป่วยวิกฤต
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 21 จำนวนผู้รับบริการห้องผ่าตัด
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 22 รายได้จากห้องผ่าตัด
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 23 จำนวนผู้รับบริการคลินิกจักษุ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 24 รายได้จากคลินิกจักษุ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 25 จำนวนผู้รับบริการศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 26 รายได้จากศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 27 จำนวนผู้รับบริการศูนย์โรคหัวใจ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 28 รายได้จากศูนย์โรคหัวใจ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 29 จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 30 รายได้จากคลินิกตรวจสุขภาพ
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 31 จำนวนผู้รับบริการ IMC
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 32  รายได้ จากผู้รับบริการ IMC
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 33 New Product& Service
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 34 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการ OPD
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 35 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการICU
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 36 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการGI & Liver Center
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 37 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการEYE
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 38 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์และการบริการNCD
[7.5]  ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 39 จำนวนการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลอดชีพ (CLV) ของลูกค้า /5 ปี