< back to Action Plans


Action Plans >

Plan 3 : ประเมินความปลอดภัยของ Web application ที่ใช้งานภายในศูนย์


KID รายละเอียด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 Responder(s)
1   จำนวน Web application ที่พบปัญหาด้านความปลอดภัยทาง cyber 10.00 %
KPI เชิงลบ
2   จำนวน Web application ที่มีปัญหาความปลอดภัยทาง cyber และถูกแก้ไข 90.00 %
KPI เชิงบวก
#