< ย้อนกลับ

Action Plan : Customer Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : Patient Experience Center (Sriphat Digital Healthcare Center)
PKR1 : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) แยกตามสิทธิ เกณฑ์คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (Top Box Scores)
PKR2 : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน (IPD) แยกตามสิทธิ เกณฑ์คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 (Top Box Scores)
เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(นางสาวกนกวรรณ โพธิศาสตร์ [อ้อม])