< ย้อนกลับ

Action Plan : Customer Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : Grow Partner Relationships with Copartner (Healthcare Promotion)
PKR1 : Percentage of Increase new co-partner / new-contact
PKR2 : Percentage of Increase New-contact
PKR3 : Percentage of Increase Future Co-partner / Future Contact
เปอร์เซ็นต์ (%) 30.00 นักวิเคราะห์ธุรกิจ
(นางสาวกนกวรรณ โพธิศาสตร์ [อ้อม])
    Plan 2 : 3.2ค Use of Voice-of-the-customer and Market Data
PKR1 : PKR2 : Analyzation and Integration Marketing Data to Improve Service
เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00