< ย้อนกลับ

Action Plan : Customer Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : การสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 หัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์
(นางสาวอรภิญญา ธนกฤตภิญญาดล [ชมออน])
    Plan 2 : การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 หัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์
(นางสาวอรภิญญา ธนกฤตภิญญาดล [ชมออน])
    Plan 3 : การประชาสัมพันธ์การตลาดทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 หัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์
(นางสาวอรภิญญา ธนกฤตภิญญาดล [ชมออน])
    Plan 4 : การออกแบบ Content Marketing Online Offline