< ย้อนกลับ

Action Plan : Customer Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : 3.2 ข1 การประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า
PKR1 : การประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า
เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00