< ย้อนกลับ

Action Plan : Workforce Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 2 : การชื่นชมและการให้รางวัลบุคลากร
PKR1 : อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง 0.50 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00
    Plan 3 : ทดสอบ
PKR1 : Test 80.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00 โปรแกรมเมอร์
(นายปฏิพน เวียงนาค [โดโด้])