< ย้อนกลับ

Action Plan : Workforce Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : การสร้าง Brand Awareness
PKR4 : อัตราส่วนการสมัครงานของผู้สมัครต่อตำแหน่งงาน
เปอร์เซ็นต์ (%)