< ย้อนกลับ

Action Plan : Workforce Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : LDP Project
PKR7 : สัดส่วนของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา LDP
เปอร์เซ็นต์ (%)