< ย้อนกลับ

Action Plan : Workforce Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : ระบบการสร้างผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุ่ม
PKR8 : อัตราความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรและอัตราความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
เปอร์เซ็นต์ (%)