< ย้อนกลับ

Action Plan : Digital Transformation


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : Launch Application PHR (Phase1) เข้าสู่ระบบให้ผู้รับบริการ
PKR1 : PHR System Sucess 100.00 %
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 2 : พัฒนา PHR (Phase1) ให้ผู้ใช้ สามารถเห็นประวัติวินิจฉัยย้อนหลัง
PKR1 : HIE System Sucess 100.00 %
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 3 : พัฒนา PHR (Phase1) ให้ผู้ใช้ สามารถทราบข้อมูลการนัดหมาย
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 4 : พัฒนา PHR (Phase2) สามารถเกิด Transaction บนระบบ