< ย้อนกลับ

Action Plan : Digital Transformation


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง cyber security
PKR1 : จำนวนพนักงานที่ได้รับทราบและเข้าใจในนโยบาย และภัยจาก cyber 90.00 %
PKR2 : จำนวนพนักงานที่ทำข้อสอบเกี่ยวกับ cyber security ผ่านเกณฑ์ 80คะแนน 80.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 90.00 หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการ
(นายณรงค์ โคตรสกิจ [นก])
    Plan 2 : จัดทำรายการสินทรัพย์ IT ที่มีความเสียงต่อการถูกโจมตี
PKR1 : จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการอัพเดท firmware เป็น version ล่าสุด 80.00 %
PKR2 : จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง antivirus 80.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 วิศวกรระบบเครือข่าย
(นายณัฐชัย คำตั๋น [เหน่ง])
    Plan 3 : ประเมินความปลอดภัยของ Web application ที่ใช้งานภายในศูนย์
PKR1 : จำนวน Web application ที่พบปัญหาด้านความปลอดภัยทาง cyber 10.00 %
PKR2 : จำนวน Web application ที่มีปัญหาความปลอดภัยทาง cyber และถูกแก้ไข 90.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการ
(นายณรงค์ โคตรสกิจ [นก])