< ย้อนกลับ

Action Plan : Sustainable Organization


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : โครงการคลินิกทันตกรรม Dentel clinic
คน (คน) 0.00 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการพยาบาล
(นางวิทยาภรณ์ พื้นทะเล [อั๋น])
    Plan 2 : Sriphat Digital Healthcare Center
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการพยาบาล
(นางวิทยาภรณ์ พื้นทะเล [อั๋น])