< ย้อนกลับ

Action Plan : Sustainable Organization


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : การบริหารเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ล้านบาท (M฿) 2000.00 หัวหน้าแผนกบัญชี
(นางสาวอัมพวัน คันธรส [อ๋อม])