< ย้อนกลับ

Action Plan : Sustainable Organization


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน IT ทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ISO27001
PKR1 : จำนวนพนักงาน IT ที่ได้เข้ารับการอบรม ISO27001 100.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการ
(นายณรงค์ โคตรสกิจ [นก])
    Plan 2 : จัดทำร่างนโยบาย ISMS
PKR1 : มีร่างนโยบาย ISMS เพื่อใช้ในศูนย์ฯ 1.00 เรื่อง
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการ
(นายณรงค์ โคตรสกิจ [นก])
    Plan 3 : จัดทำรายการ แยกหมวดหมู่ software/hardware/ข้อมูล/พนักงาน ที่อยู่ในขอบเขต ISMS
PKR1 : รายการ แยกหมวดหมู่ software/hardware/ข้อมูล/พนักงาน ที่อยู่ในขอบเขต ISMS แล้วเสร็จ 100.00 %
เปอร์เซ็นต์ (%) 100.00 วิศวกรระบบเครือข่าย
(นายณัฐชัย คำตั๋น [เหน่ง])
    Plan 4 : จัดทำคู่มือการใช้นโยบาย ISMS