< ย้อนกลับ

TQA Criteria


หมวดและหัวข้อการประเมิน ผลลัพธ์ปัจจุบัน คะแนน
  1. การนำองค์กร 110.00
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง 60.00
1.2 การกํากับดูแลและการทําประโยชน์ให้สังคม 50.00
  2. กลยุทธ์ 95.00
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ 45.00
2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 50.00
  3. ลูกค้า 95.00
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 1 รายการ 45.00
3.2 ความคาดผูกพันของลูกค้า 50.00
  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 100.00
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล การดําเนินการขององค์กร 55.00
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 45.00
  5. บุคลากร 100.00
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 12 รายการ 45.00
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 9 รายการ 55.00
  6. การปฏิบัติการ 100.00
6.1 กระบวนการทํางาน 1 รายการ 55.00
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 6 รายการ 45.00
  7. ผลลัพธ์ 400.00
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 146 รายการ 120.00
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 59 รายการ 70.00
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 69 รายการ 70.00
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 36 รายการ 65.00
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 85 รายการ 75.00
รวม   1,000.00