< ย้อนกลับ

KR76 : 7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (Workforce Capabilty and Capacity)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter