< ย้อนกลับ

KR77 : 7.3 ก (2)บรรยากาศการทำงาน (Workforce Climate)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter