< ย้อนกลับ

KR78 : 7.3 ก (3)ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter