< ย้อนกลับ

KR79 : 7.3 ก (4)การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter