< ย้อนกลับ

KR80 : 7.4 ก (1)การนำองค์กร (Leadership)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter