< ย้อนกลับ

KR82 : 7.4 ก (3)กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter