< ย้อนกลับ

KR85 : 7.5 ก (1)ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance)


No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2565 ผลลัพธ์ปี 2566 Reporter