< ย้อนกลับ

KR77 : 7.3 ก (2)บรรยากาศการทำงาน (Workforce Climate)


TQA Criteria No. KPI หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2564 ผลลัพธ์ปี 2565 Graph
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 1 อัตราการตรวจสุขภาพของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 2 อัตราการได้รับวัคซีนของบุคลากรตามความเสี่ยง
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 3 อัตราการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 4 อัตราการได้รับวัคซีน MMR
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 5 อัตราการได้รับวัคซีนสุกใส
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 6 อัตราการได้รับวัคซีน HBV
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 7 อัตราการลาป่วยของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 8 อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 9 อัตราการขาดงานของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 10 อัตราข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 11 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ด้านบุคลากร
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 12 อัตราการอบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน (Environment & Safety)
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 13  อัตราการให้รางวัลบุคลากรที่มีผลงานในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กำหนด
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 14 X ray exposure
[7.3]  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 15 Happinometer