< ย้อนกลับ

Action Plan : Customer Focus


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการ
PKR1 : อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก
PKR2 : อัตราความต้องการในการบอกต่อของผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน
เปอร์เซ็นต์ (%) 80.00