< ย้อนกลับ

Action Plan : Quality Excellent


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : NCD program
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 หัวหน้าคลินิกอายุรกรรม
(นางณัฐธยาน์ ชุติภาดา [อ้อ])
    Plan 2 : Eye Program
เปอร์เซ็นต์ (%) 0.00 หัวหน้าคลินิกจักษุและศูนย์เวลเนส
(นางศิริกานดา แก้วคำจา [นาย])
    Plan 3 : Cardio Program
เปอร์เซ็นต์ (%) หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ
(นางสาวใกล้รุ่ง เชื้อสุข [หน่อย])