< ย้อนกลับ

Action Plan : Digital Transformation


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : Organ Data Manage Plaform
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 2 : Get Requirement จาก User
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 3 : ออกแบบ และวางแผน การพัฒนา
เรื่อง (เรื่อง) 1.00 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล
(นางอริสรา คำตั๋น [กุ้ง])
    Plan 4 : พัฒนาระบบ