< ย้อนกลับ

Action Plan : Sustainable Organization


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : การบริหารควบคุมจัดการต้นทุนในแต่ละหน่วยงาน
เปอร์เซ็นต์ (%) 5.00 หัวหน้าแผนกบัญชี
(นางสาวอัมพวัน คันธรส [อ๋อม])
    Plan 2 : Operating Margin
เปอร์เซ็นต์ (%)