< ย้อนกลับ

Action Plan : Sustainable Organization


โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สำคัญ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน (Key Result) หน่วยวัด Benchmark Goals & Results Responder
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2564 2565
    Plan 1 : การบริหารลูกหนี้ทางการค้า
วัน (Day) 60.00 หัวหน้าแผนกการเงิน
(นางสาวสุจีรา กัญชนะ [เชอรี่])
    Plan 2 : อัตราระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
เปอร์เซ็นต์ (%) หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์
(นางสาวณภัทร เมธีพัฒนากิจ [ตั๊ก])